Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania


To tytuł książki pod redakcją Stefana Płażka i Mirosława Steca. Zawiera zbiór opracowań na temat funkcjonowania współczesnej służby publicznej. Autorzy poszukują w niej odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, żeby administracja działała w sposób sprawny i bezstronny?

Zamieszczone w książce teksty dotyczą m.in. modelu służby publicznej, zasad funkcjonowania, regulacji prawnych i ich zgodności z konstytucją, kwalifikacji osób pracujących w administracji oraz  zakresu ich odpowiedzialności.

Ze wstępu:

Społeczne oczekiwania wobec osób kandydujących na wyższe stanowiska służbowe w administracji publicznej sprowadzają się do nadziei, iż osoby te będą charakteryzować się cechami, które pozwolą im efektywnie pokierować pracą zespołów ludzkich funkcjonujących w ramach aparatu administracyjnego. Przez efektywność pracy rozumiemy takie działania, które pozwalają na zaspokajanie potrzeb członków danej zbiorowości w jak największym zakresie, na zasadach równości, a nie w sposób partykularny. Z drugiej strony, wyrażany jest często sceptycyzm co do możliwości urzeczywistnienia tych nadziei. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji pomawiane są o najgorsze przywary, z których na plan pierwszy wysuwa się najczęściej „dbanie tylko o siebie”. Dyskusja często koncentruje się na rozważaniu, jak za pomocą odpowiednio dobranych norm prawnych, wyrugować takie zachowania. W jaki sposób zapewnić, aby pracownicy aparatu administracyjnego, zwłaszcza ci na stanowiskach kierowniczych, działali efektywnie i bezstronnie?

Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy są częścią administracji państwowej oraz tych, którym bliska jest idea służby publicznej.

Przeczytaj więcej o książce Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania.